سیستم عایق درب و پنجره EW-55

ew-55

 

طراحی این پنجره طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است. مقطع پروفیل دارای سه کانال می باشد و در این سیستم مکانیزمی جهت ایجاد تعادل فشار هوای بلیرونی با داخل پروفیل برای سهولت تخلیه آب تعبیه شده است.

در قسمت وسط پروفیل، قطعه عایق کننده حرارتی قرار داده شده است که اصطلاحاً پروفیلی را که با این روش تولید می شود را Thermal break می گویند.

System Performance

Frame: 55mm

Sash: 64mm

(Uf: 2.71 W/m2K (Thermal Insulation

(Uw: 1.87 W/m2K (Window Thermal Insulation

(Water Tightness: Class 9A (EN 12208

(Air Permeability: Class 4 (EN12207

(Resistance to Wind Load: C2-C5 (EN12210

Technical Specification

Frame: 55mm

Sash: 64mm

Thermal Brake Size: 20mm

Glass Thickness: between 4mm to 32 mm

Techincal Details