سیستم عایق درب و پنجره SI-58

si-58

 

سیستم SI58 دارای ۳ کانال در مقطع پروفیل می باشد که امکان ساخت انواع بازشوهای لولایی یک جهته، دو جهته، محوری با چرخش به بیرون و داخل را دارد.

در این سیستم سعی در کوچک نمودن ارتفاع پروفیل شده تا سطح نورگیری پنجره بیشتر گردد.

این پروفیل ها در ضخامتهای مختلف با اینرسی های متفاوت وجود دارد. در سیستمهای Thermal breakمی توان قسمت بیرون و داخل را در رنگ های متفاوت تولید نمود.

System Performance

Uf: 3.28 W/m2K (Thermal Insulation)

Water Tightness: Class 9A (EN 12208)

Air Permeability: Class 4 (EN12207)

Resistance to Wind Load: C2-C5 (EN12210)

Technical Specifications

Frame : 58mm

Sash : 58,5-61,5-68mm

Thermal Brake Size: 17,8mm

Glass Thickness: 16mm – 41mm

Technical Details

ift-rosenheim