سیستم کرتین وال EF-50

ef-50-fourside

پروفیلهای این سیستم با عرض ۵۰ میلیمتر قابل اجرا بدون سیستم Thermal break  نیز هست.

دارای کاربردهای مختلفی بوده و امکان استفاده پروفیل لامل افقی به جاری عمودی را نیز دارد.

ساخت و نصب آن بسیار ساده است. در سایه پروفیلهای تبدیل می توان در شکلهای مختلف نماهای متفاوتی از چفتها و درزها به وجود آورد. در این سیستم به واسطه عدم نیاز به برش لقمه ای انتهای لامل افقی ساخت آن بسیار آسان گردیده است.

TEECHNICAL SPECIFICATIONS ve SYSTEM PERFORMANCE

Visible Inner Part : 50mm

Visible Outer Part : 20mm

Glassing Method : Bonding

Uygulanabilir Cam Kalınlığı : ۲۴mm

Sash Alternative : Insulated – Non-Insulated

EF-50 General Informations

EF-50/SG Technical Details

EF-50/ESG Technical Details

EF-50/SSG Technical Details

EF-50/C Technical Details