سیستم کرتین وال SG 50K

sg-50

پروفیلهای اصلی این سیستم دارای عرض ۵۰  و میلیمتر ترمال بریک می باشند. به کمک کانالهای طراحی شده انتقال آب به بیرون از سیستم به راحتی امکان پذیر است.در این سیستم درزبندی در حد ماکسیمم بوده و مشکلات نصب و راه اندازی کاملاً مرتفع شده است. می توان بازشو و درب را به روشهای چسبی  Structural Silikon و ناخنی Clampدر این سیستم تعبیه نمود

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND SYSTEM PERFORMANCE

Visible Inner Part : 50mm

Visible Outer Part : 16mm

Glassing Method : Bonding

Applicable Glass Thicknessı : ۲۴mm

Sash Alternative : Insulated – Uninsulated

Technical Details