پروفیل های استاندارد گروهی از محصولات هستند که توسط عموم مشتریان مورد استفاده است. این گروه عمدتا پروفیل های مربع، لوله، نوار، میله هستند.

Standard Square Tube Strip Rod Profiles Technical Details

Standart Special Profiles Technical Details

پروفیل های استاندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.