پروفیل آلومینیوم اکسترود

مجموع ۷ دستگاه پرس (۱×۱۴۰۰ تن، ۳×۱۶۰۰ تن، ۲×۲۰۰۰ تن و ۱×۲۸۰۰ تن) می توانند ۴۲۰۰۰ تن پروفیل آلومینیوم در یک سال تولید کند. هر مرحله از فرایند اکستروژن تحت کنترل کیفیت دقیق عمل می کنند. سارای در صنعت خود