پروفیل های استاندارد

پروفیل های استاندارد گروهی از محصولات هستند که توسط عموم مشتریان مورد استفاده است. این گروه عمدتا پروفیل های مربع، لوله، نوار، میله هستند. Standard Square Tube Strip Rod Profiles Technical Details Standart Special Profiles Technical Details